ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Правилникът определя правилата за организацията и участието в техническото обучение, организирано от „Салус България“ ООД, със седалище в гр. София 1715, жк. Младост 4, бл.483, офис 1 (представител на продукти SALUS в България), ЕИК 203324422. Данни за контакт с Организатора: Страница с данни за контакт: https://bg.salus-controls.eu/kontakti
Интернет страница: https://bg.salus-controls.eu/
e-mail: office.bg@salus-controls.eu

Контакт за обучение:
Работно време: понеделник – петък, 9:00 – 17:30
Телефон: +359 2 996 4193
Записване за обучение: https://obuchenie.salus-thb.bg/

  §1. Общи разпоредби
1. Обученията са насочени към физически лица и фирми, осъществяващи бизнес дейност в областта на инсталирането на отоплителни системи за управление.
2. Обученията се провеждат в България, на адреса и на датата, посочени във формуляра за кандидатстване за обучение.
3. След приключване на обучението всеки участник получава сертификат за завършено обучение.
4. Обученията на организатора са безплатни, освен ако цената на обучението не е ясно посочена в информацията за даденото обучение.
5. Обученията се провеждат от служители на Техническия отдел на „Салус България“ ООД или специалисти от външни компании. При всяко обучение се предоставя подходяща информация.

§2. Условия за участие
1. За да участва в обучението, всеки участник трябва да изпрати попълнен формуляр за кандидатстване на уебсайта: https://obuchenie.salus-thb.bg/2. Всяко обучение има ограничен брой места. Ако наличните места са заети, участникът се вписва в резервния списък. Когато се появи свободно място за обучение, участникът от списъка с резерви ще бъде информиран за възможността да премине обучение. Участието в обучението зависи от реда на кандидатстване.
3. Участникът получава потвърждение по имейл на резервацията за място.
4. В случай на отказ от участие в обучението, Участникът трябва да съобщи този факт не по-късно от 4 дни преди планираната дата на обучението, като изпрати имейл до: office.bg@salus-controls.eu
5. Участникът ще бъде информиран по електронен път за всички подробности, свързани с организацията на обучението.
6. Организаторът си запазва правото да проверява кандидатите, по отношение на техните бизнес дейности в областта на предмета на курса, както и да откаже участие, без да посочва причина. Ако Организаторът не се съгласи да приеме предприемача за обучение, той / тя ще получи подходящо уведомление по електронната поща.

§3. Интелектуална собственост
1. Материалите за обучение и самото обучение са защитени, съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.63 от 5 Август 1994г., изм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.).
2. Участникът няма право да запише с видео или аудио способи протичането на обучението, освен ако Организаторът не даде писменото си съгласие за това.
3. Участникът няма право да копира, възпроизвежда, разпространява или използва по друг начин учебните материали, освен ако неговата дейност не попада в границите, разрешени от закона.

§4. Лични данни
Изпращайки формуляра за кандидатстване, участникът се съгласява с обработката на лични данни. Предоставянето на лични данни е необходимо за осъществяване на обучението. Участникът може също така по време на обучението да се съгласи с обработката на данни за маркетингови и търговски цели, по-специално да му се предостави информация за друго обучение, организирано от „Салус България“ ООД. Изразяването на доброволно съгласие се потвърждава от съответните клаузи, намиращи се във формуляра за съгласие, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Администраторът на личните данни е QL Controls sp.z o.o. Sp.K.

§5. Допълнителни разпоредби
1. Организаторът има право да се откаже от организацията на обучението до деня, предхождащ обучението, ако броят на участниците е под 50% от планираните места и в случай на други случайни събития. Те включват: болест на трениращия, въвеждане на значителни ограничения за движение в зоната на планираното обучение, значителна техническа повреда в сградата за тренировки, други форсмажорни обстоятелства. Организаторът уведомява участниците за отмяна на обучението по телефона или по електронен път, не по-късно от деня, предхождащ обучението.
2. Организаторът си запазва правото да промени датата и / или мястото на обучение поне 5 дни преди неговата дата. В този случай участниците ще бъдат незабавно уведомени (по телефон или по електронен път). Участникът има възможност да реши дали ще участва в обучението на променената дата / място, или да се откаже от обучението. Без да се налагат последствията, изброени в § 2, точка 5 – не е възможно да се регистрирате за допълнително обучение, организирано от „Салус България“ ООД.
3. Организаторът запазва правото в обучението да участва различен брой участници от посочения в описанието на обучението.
4. Обстоятелствата, посочени в ал. 1-3 по-горе, не могат да представляват основание за искове срещу Организатора. По-специално, Участникът няма право на възстановяване на разходите, направени от Организатора (например за резервация за настаняване, пътни разходи и др.)
5. Данните за удостоверението, получено от Участника след обучението, се вземат от регистрационната форма.

§6. Заключителни разпоредби
1. Тези Правила за обучение влизат в сила на 10.08.2018г.
2. Измененията в Правилата за обучение, или въвеждането на нови Правила, не могат да нарушават правата на Участниците, съгласно приложимото законодателство.
3. Съдът, компетентен да разрешава всякакви спорове, е съдът, компетентен по седалище на Организатора.
4. Тези Правила за обучение са достъпни на уебсайта: https://obuchenie.salus-thb.bg/

© 2018 - QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.