Информационна клауза

Съгласно Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните – ОРЗД), информираме, че:
1. Администратор на личните ви данни е дружество САЛУС БЪЛГАРИЯ ООД, (изключителен дистрибутор на продукти от сферата на управление на отоплението – на марката „SALUS Controls“), e-mail: office.bg@salus-controls.eu, тел. за контакт: +359 2 996 4193,  адрес София, Младост 4, бл. 483.
2. Вашите данни ще се обработват за следните цели:
• въз основа на чл. 6 ал. 1 буква б) от ОРЗД с цел реализиране на договора за участие в обучението
въз основа на чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД за цели, произтичащи от законните интереси на администратора, т. е.:
– оптимизация на финансовата дейност на администратора;
– директен маркетинг, включително, в случай че дадете съгласие да получавате търговска информация, с цел изпращане на такава информация;
• въз основа на чл. 6 ал. 1 буква a) от ОРЗД с цел получаване на информация за организираните от администратора събития, както и за публикуване на снимки от обучението на интернет страниците на администратора, както и в профила на администратора във Фейсбук – при условие на дадено съгласие от ваша страна данните ви да бъдат обработвани с такива цели;
3. Получатели на личните ви данни са администратора и упълномощени от него да обработват данните ви представители на администратора, участващи в организацията или провеждането на обучението, счетоводния отдел на администратора при платени обучения, пощенските оператори и куриери, компанията, предоставяща хостинг за електронната поща на администратора и адвокатски кантори в степента, необходима за евентуално подаване, разследване или защита на искове, а в случай на дадено съгласие за публикуване и на изображението на компанията, предоставяща хостинг за интернет страници, администраторите на данни, помествани в профилите на администратора в социалната мрежа, както и лицата, посещаващи социалните мрежи и профилите на администратора в тях, субектът, предоставящ услуги на администратора за оптимизиране на финансовата му дейност.
4. Личните ви данни ще се съхраняват от администратора:
• данните, обработвани с цел реализиране на договора за участие в обучението – в срок от 3 години след завършване на обучението
• данните, използвани за директен маркетинг съгласно чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД – до изразяване от вас на несъгласие за използване на данните ви за такъв маркетинг
• данните, използвани за директен маркетинг съгласно чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД – до оттегляне на съгласието ви за обработка на личните ви данни с посочената цел.
5. Имате право да искате от администратора достъп до личните ви данни, възможност да ги редактирате и изтривате (сгъласно чл. 17 от ОРЗД), да ограничавате обработката им (съгласно чл. 18, ал. 1 от ОРЗД), както и за прехвърляне на лични данни (съгласно чл. 20 ал. 1 от ОРЗД).
6. Доколкото обработването на вашите лични данни се извършва за целите на директния маркетинг, имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на такъв маркетинг.
7. Доколкото обработването на вашите лични данни става въз основа на съгласие, вие имате право да оттеглите всяко съгласие, включително съгласието за получаване на търговска информация, по всяко време, без това да се отнася за законността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
8. Имате право да внесете жалба до надзорния орган.
9. Предоставянето на вашите лични данни е доброволно, но отказът да се предоставят лични данни за целите на изпълнение на договора за участие в обучението може да доведе до отказ от сключването му (получаването на възможност за участие в обучението). Във всички останали аспекти предоставянето на вашите лични данни е напълно доброволно.

© 2018 - QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.